OSAKA I
Av. Primado Reig, 189, Valencia
96 361 63 49
OSAKA II
Av. Francia, 15, Valencia
96 344 37 66
OSAKA III
Calle de Ribera, 8, Valencia
96 351 87 57